A A A K K K
для людей із порушенням зору
Святовасилівська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб Святовасилівської сільської ради

    ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, і регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  п’ятої-  сьомої  категорій у виконавчому апараті сільської ради.

1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням голови сільської ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію заступник керівника виконавчого аппарату або керуючий справами. У разі відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба) призначається в. о. голови конкурсної комісії секретар конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії сільської ради входять представник юридичної та кадрової служб виконавчого апарату сільської ради, а також керівники окремих структурних підрозділів виконавчого апарату сільської ради та голова профспілки виконавчого апарату.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті     сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

II. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймаються головою сільської ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

Умови проведення конкурсу у виконавчому апараті сільської ради відповідно до цього порядку визначаються головою сільської ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам; – позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті сільської ради або поширення його через інші засоби масової інформації (дошки оголошень);

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про конкурс

3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації на офіційному сайті сільської ради, дошках оголошень не пізніш як за місяць до початку конкурсу і доводяться до відома працівників виконавчого апарату сільської ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

– найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

– назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу;

– основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

– термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законодавства України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою сільської ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах виконавчого апарату сільської ради, конкурс не оголошується.

IV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4x6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; про присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому чинним законодавством порядку;

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (NAZK.GOV.UA).

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

– медичну довідку про стан здоров`я за формою, затверджену Міністерством охорони здоров`я України;

– письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які працюють у виконавчому апараті сільської ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу, з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.4. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускається.

У разі ненадання особою згоди на проведення спеціальної перевірки, питання щодо допуску її до конкурсу не розглядається.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, сільська рада  відмовляє кандидату у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому порядку, крім випадків, визначених законом.

4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у загальному відділі роботи виконавчого апарату сільської ради.

V. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Конкурс проводиться шляхом складання іспиту.

5.2. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.3. Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.4. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату сільської ради та посадових обов’язків відповідальної посадової особи місцевого самоврядування на посаду якої проводиться конкурс.

5.5. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату сільської ради та посадових обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування затверджується головою ради.

5.6. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

 

5.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.9. Якщо жодного з кандидатів не рекомендовано конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, то оголошується повторний конкурс.

5.10. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

5.11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові сільської ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові сільської ради не пізніше, ніж через два (робочих) дня  після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох (робочих)  днів після його завершення.

5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова сільської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові сільської ради протягом трьох (робочих) днів після ознайомлення із цим рішенням.

5.16. Рішення голови сільської ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету сільської ради                                                              Павлій Ю.В.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь