A A A K K K
для людей із порушенням зору
Святовасилівська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету сільської ради

 

Нова редакція Положення про службу , 03 січня 2020 року

П О С Т А Н О В А  КМУ
                   від 30 серпня 2007 р. N 1068 (зі змінами
N 43-2019-п ) від 23.01.2019)

 

Про затвердження типових положень
                    про службу у справах дітей

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей районної, районної
у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
 

 

     1. Служба у справах дітей районної,  районної у мм.  Києві та Севастополі   держадміністрації  (далі  -  служба)  є  структурним підрозділом  районної,  районної  у  мм.  Києві   та   Севастополі держадміністрації,  який утворюється головою районної,  районної у мм.  Києві  та  Севастополі   держадміністрації,   підзвітний   та підконтрольний   голові   районної,   районної   у  мм.  Києві  та Севастополі держадміністрації та службі у справах дітей відповідно
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

     2. Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами  України,  а  також  указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, рішеннями голови  обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної  у  мм.  Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника   служби   у   справах  дітей  обласної,  Київської  та Севастопольської міської держадміністрації.{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 }
 

          14. Служба   є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс, рахунки  в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основними завданнями служби є:

 
  реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

     розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

     координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та безпритульності;

     забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

     здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

     ведення державної статистики щодо дітей;

     ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

     надання органам   виконавчої   влади,    органам    місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної  допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

     улаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

     підготовка інформаційно-аналітичних      і       статистичних матеріалів,  організація  дослідження  стану  соціального  захисту дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

     визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.
 

  

 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
 

     1) організовує   розроблення   і  здійснення  на  відповідній території заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

     2) надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям
усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу
у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

     3) оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє усиновленню;

     4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

     5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

     6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах  Державної кримінально-виконавчої служби,    дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

{  Підпункт  6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

     7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

     8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

     9) організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами    держадміністрації,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;{ Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

     10) розробляє   і  подає  на  розгляд  районної,  районної  у мм. Києві та  Севастополі  держадміністрації  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;

     11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);

     12) надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;

     13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

     14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

     15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;  ---  ССД РДА

     16) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

     17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

     18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

     19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо
звільнення працівника молодше 18 років;

     20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

     21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

     22) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;{  Пункт  4  доповнено  пунктом  22  згідно  з  Постановою КМ N 43 ( 43-2019-п ) від 23.01.2019 }

     23)   інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є   кривдниками  дитини,  а також  дитину,  яка  вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися;{  Пункт  4  доповнено  пунктом  23  згідно  з  Постановою КМ N 43 ( 43-2019-п ) від 23.01.2019 }

     24)   забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі   із   залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції;{  Пункт  4  доповнено  пунктом  24  згідно  з  Постановою КМ N 43 ( 43-2019-п ) від 23.01.2019 }

     25)  порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності   згідно   із   законом  посадових  осіб  у  разі невиконання  або  неналежного  виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення  фактів  домашнього  насильства,  у роботі з дітьми, які постраждали  від  домашнього  насильства,  та  дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.Пункт  4  доповнено  пунктом  25  згідно  з  Постановою КМ N 43 ( 43-2019-п ) від 23.01.2019 }
 

     5. Служба має право:

     1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

     2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

     3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  обласної,  міської,  районної,   районної   у   місті держадміністрації,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

     4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

     5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

     6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

     7) влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

     8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

     9) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

     10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

     11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

     12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

     13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;

     14) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

     15) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

     16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;
 

     17) розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 

     18) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.
 

     6. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   відповідної держадміністрації    та    органів    місцевого    самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
 

     7. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою  відповідної  районної,  районної  у мм. Києві  та  Севастополі  держадміністрації  за  погодженням  із заступником  голови  та  начальником  служби   у   справах   дітей відповідної   обласної,   Київської  та  Севастопольської міської держадміністрації.
 

     8. Начальник служби має заступників,  які  за  його  поданням призначаються  на посаду і звільняються з посади головою районної,
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

 

     9. Начальник служби:

     здійснює керівництво  діяльністю  служби,  несе   персональну відповідальність  за виконання покладених на неї завдань,  а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

     призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

     видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і контролює їх виконання;

     подає на затвердження голові районної,  районної у мм.  Києві та Севастополі держадміністрації кошторис та штатний розпис служби
в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

     затверджує положення     про    структурні    підрозділи    і функціональні обов'язки працівників служби;

     розпоряджається коштами  у  межах   затвердженого   кошторису служби.

     10. Функції    щодо    проведення    процедури   усиновлення, влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу,  прийомних сімей покладаються  на  окремий  підрозділ,  який утворюється у складі служби.  Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно  від  кількості  дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.---ССД РДА
 

     11. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції служби,  в ній  може  утворюватися  колегія  у  складі начальника служби (голова колегії),  його заступників,  керівників інших   структурних   підрозділів    держадміністрації,    органів Національної    поліції,   представників   підприємств,   установ, організацій,   об'єднань   громадян  та  благодійних  організацій. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

     Склад колегії затверджується  головою  районної,  районної  у мм. Києві  та Севастополі держадміністрації за поданням начальника служби.

     Рішення колегії  проводяться  в  життя  наказами   начальника служби.

     12. Для  розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань  у  службі  можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

     Склад цих рад  і  комісій  та  положення  про  них затверджує начальник служби.

     13. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до законодавства.

     Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці працівників служби затверджуються  головою  районної,  районної  у   мм.   Києві   та Севастополі держадміністрації.

     Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація.

     Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються    у встановленому    порядку    головою    обласної,    Київської   та Севастопольської  міської  держадміністрації  в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
 

     14. Служба   є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс, рахунки  в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. ( виконання пункту у розділ  І цього положення)

 

 

 

Додаток 1

 

Затверджено рішенням Святовасилівської сільської ради

№ 9-ХХVI/VІІ від  27.06.2018

 

 

І. Загальні положення

1.1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі - Служба) є структурним підрозділом  виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

Вищим органом управління службою є сесія Святовасилівської сільської ради.

Виконавчим органом є начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради.

1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітетові, сільському голові.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, а  також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.Форма власності Служби – комунальна.

Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Святовасилівської сільської ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради.

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 1.6.   Скорочена назва: ССД  ВК СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СР.

       1.7.    Юридична адреса Служби: 52433, Солонянський р-н, Дніпропетровська область, сел. Святовасилівська, вул. Центральна, 4А.

        1.8.  Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

2.1.1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.1.3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.1.4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

2.1.5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.1.6) ведення державної статистики щодо дітей;

2.1.7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

2.1.8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.1.10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Функції

 

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

3.1.1) організовує  розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 
3.1.2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.1.3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  підопіку,  піклування,  до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного  типу, сприяє усиновленню; 
3.1.4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законнихінтересівдітей; 
3.1.5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.1.6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчоїслужби,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківськог опіклування,  у  сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
3.1.7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
3.1.8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 
3.1.9) організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами сільської ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
3.1.10) розробляє  і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей; 
3.1.11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок); 
3.1.12) надає  потенційним  усиновлювачам,  опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження психологічного контакту з дитиною; 
3.1.13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово- побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
3.1.14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідшеніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці післяв становлення опіки та піклування; 
3.1.15) готує інформацію  про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
3.1.16) бере  участь  у  процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  та закладів соціального захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих будинків сімейного  типу, прийомних сімей; 
3.1.17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 
3.1.18) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
3.1.19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 
3.1.20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
3.1.21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 
3.1.22) здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за веденням обліку учнів закладами освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Права та обов’язки

 

4. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів Святовасилівської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Святовасилівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Святовасилівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

4.4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції;

    4.6) не допускати покладання обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, згідно із законодавством.

5.3. Начальник повинен мати повну вищу педагогічну освіту  за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.4. Начальник служби:

5.4.1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі;

5.4.2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

5.4.3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради;

5.4.4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5.4.5) звітує перед головою Святовасилівської сільської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

5.4.6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.4.7) за необхідності бере участь у роботі сесій сільської ради та  засідань виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

5.4.8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

5.4.9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

5.4.10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

5.4.11)  визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

5.4.12) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

5.4.13) вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

5.4.14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

5.4.15) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.4.16) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

5.4.17) у межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання;

5.4.18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Святовасилівської  сільської ради.

5.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає сільський голова, у межах відповідних бюджетних призначень.

5.7. Штатний розпис та кошторис служби затверджується сільським головою за пропозиціями начальника служби до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Припинення діяльності

 

6.1. Припинення діяльності служби здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації у випадках передбачених чинним законодавством.

6.2. Реорганізація чи ліквідація діяльності служби здійснюється на підставі рішення сесії Святовасилівської сільської ради, у встановленому законом порядку.

 

VI. Зміни та доповнення

7.1.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Святовасилівській сільської  ради. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

7.2. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу сільського бюджету.

 

 

Секретар сільської ради                                                  Н.М. Верлата

ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  службу у справах дітей виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради

№ 00-00/VІІ від  00.00.2020

 

І. Загальні положення

 

1.1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі - служба) є виконавчим органом Святовасилівської сільської ради,  відповідно до ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань.

1.2. Служба підконтрольна та підзвітна - сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень -  виконкому Святовасилівської сільської ради та службі у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.3. Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами  України,  а  також  указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, рішеннями голови  обласної та  районної держадміністрації, наказами начальника   служби   у   справах  дітей  обласної держадміністрації.(415-2012-п), рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

      1.4. Служба є юридичною особою, не має самостійного балансу, не відкриває  рахунків у банках.

 

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 1.6.   Скорочена назва: ССД  ВК СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СР.

       1.7.    Юридична адреса Служби: 52433, Солонянський р-н, Дніпропетровська область, с-ще. Святовасилівська, вул. Центральна, 4-А.

        1.8.  Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Основні завдання служби

 

2.1. Реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей, що включає:

2.1.1) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.1.3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.1.4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

2.1.5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.1.6) ведення державної статистики щодо дітей;

2.1.7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

2.1.8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.1.10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Функції

 

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

3.1.1) організовує  розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 
3.1.2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.1.3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  підопіку,  піклування,  до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного  типу, сприяє усиновленню; 
3.1.4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законнихінтересівдітей; 
3.1.5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.1.6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчоїслужби,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківськог опіклування,  у  сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
3.1.7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
3.1.8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 
3.1.9) організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами сільської ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
3.1.10) розробляє  і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей; 
3.1.11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок); 
3.1.12) надає  потенційним  усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження психологічного контакту з дитиною; 
3.1.13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово- побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
3.1.14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше, ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці післяв становлення опіки та піклування; 
3.1.15) готує інформацію  про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
3.1.16) бере  участь  у  процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  та закладів соціального захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих будинків сімейного  типу, прийомних сімей; 
3.1.17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 
3.1.18) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
3.1.19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 
3.1.20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
3.1.21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

 
ДОПОВНЕННЯ
Постанова КМУ N 43 ( 43-2019-п ) від 23.01.2019,  Пункт  4 доповнено  п.  22-25}

 

3.1.22) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

 3.1.23)   інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є   кривдниками  дитини,  а також  дитину,  яка  вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися;

3.1.24)   забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі   із   залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції;

3.1.25)  порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності   згідно   із   законом  посадових  осіб  у  разі невиконання  або  неналежного  виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення  фактів  домашнього  насильства,  у роботі з дітьми, які постраждали  від  домашнього  насильства,  та  дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Права служби

 

4. Має право:

4.1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

      4.2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

4.3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  обласної,  міської,  районної,   районної   у   місті держадміністрації,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

    4. 4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

     4.5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

     4.6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

     4.7) влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

     4.8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

     4.9) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

     4.10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

     4.11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

    4.12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

     4.13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;

     4.14) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

    4.15) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

     4.16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

     4.17) розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, за  погодженням  із заступником  голови  та начальником  служби   у   справах   дітей Дніпропетровської обласної держадміністрації.

5.3. Начальник повинен мати повну вищу педагогічну освіту  за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.4. Начальник служби:

5.4.1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

5.4.2) призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби, затверджує посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між ними, контролює їх роботу;

5.4.3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Святовасилівської сільської ради;

5.4.4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5.4.5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.4.6) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання; накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Святовасилівської  сільської ради.

5.4.7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

5.4.8) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

5.4.9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

        5.5. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до законодавства.

5.5.1) Гранична чисельність та фонд  оплати  праці працівників служби, затверджується  сільським головою, відповідно до рішення Святовасилівської сільської ради.

5.5.2) Кошторис та штатний розпис служби, затверджується сільським головою, в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

         5.5.3) Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснюється виконавчим комітетом Святовасилівської  сільської ради (фінансовий відділ та  відділ бухгалтерського обліку та звітності).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Припинення діяльності

 

6.1. Припинення діяльності служби здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації у випадках передбачених чинним законодавством.

6.2. Реорганізація чи ліквідація діяльності служби здійснюється на підставі рішення сесії Святовасилівської сільської ради, у встановленому законом порядку.

 

VI. Зміни та доповнення

7.1.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Святовасилівській сільської  ради. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

7.2. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу сільського бюджету.

 

 

Секретар сільської ради                                                  Н.М. Верлата

                                                

 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Документ 280/97-врчинний  

Стаття 11. Виконавчі органи рад

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь