Святовасилівська громада
Солонянський район, Дніпропетровська область

П О Р Я Д О К проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату сільської ради

Затверджено розпорядження  сільського голови                                              від 03.01.2017 р. № 5\3 - к

 

 

П О Р Я Д О К

 проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого  апарату сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату сільської ради (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату сільської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08 липня 2011 року № 164 (зі змінами).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату сільської ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату сільської ради (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про  що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в  органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого  апарату сільської ради.

1.7. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті сільської ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого  апарату сільської ради (далі – Перелік питань) затверджуються головою сільської ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть розміщуватися на сайті сільської ради та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 1, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядуванням в  Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку питань, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату, затвердженого головою сільської ради.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Кадрова служба, за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання усіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 2. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7  Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету сільської ради                                                     Павлій Ю.В.

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Затверджено розпорядження  сільського голови                                              від 03.01.2017 р. № 5\3 - к

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 на перевірку знань претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату сільської  ради

з Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

5. Повноваження сільських, селищних, міських рад (стаття 25).

6. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

7. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43, 44).

8. Порядок формування рад (стаття 45).

9. Президія (колегія) районної, обласної ради (стаття 57).

10. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

11. Право комунальної власності (стаття 60).

12. Фінансова основа місцевого самоврядування (статті 61, 63-69).

13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

14. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

16. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

17. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79).

ІІІ.  Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування та посади в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

2.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4.Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5.Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7.Обмеження,   пов'язані  з  прийняттям  на  службу  в  органи  місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

8.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14 15).

11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

12. Кадровий резерв  служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 16).

13. Підстави припинення  служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 20).

14. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

16 Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

IV. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання  корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).        

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

 

Додаток 1

до п.1.8 Порядку

 

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ЗАТВЕРДЖУЮ

        Голова конкурсної комісії

____________       _______________

(підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

“___” ______________ 20__ р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб

  1. Питання на перевірку знання Конституції України.
  2. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчого апарату.

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до п.4.3 Порядку

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб конкурсною комісією Святовасилівської сільської ради

від «____» ___________ 201__ р.

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        ______________           ______________

                                         (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

Члени комісії         ______________           ______________

                                          (підпис)                                  (П.І.Б.)

                             ____________               ____________

                                         (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                       ______________           ______________

                                         (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                       ______________           ______________

                                         (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

Секретар комісії     ______________           ______________

                                         (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

______________________« повернутися до списку новин